top of page

Inkluderingsarbeid

Her ligg det nokre enkle tips til korleis du kan drive inkluderingsarbeid i din organisasjon.

Rekruttering

- Ta kontakt med dei stadane målgruppa for din aktivitet er. Dette kan vere skule, vaksenopplæring, sosiale møteplassar eller liknande.

Spør dei tilsette om dei kan informere om tilbodet eller be om å få nytte fem minutt på å informere sjølv. Det kan vere ein føremonn å ha med skriftleg informasjon i tillegg, gjerne på fleire språk om målgruppa er innvandrarar eller barn med innvandrarforeldre.


- For å få med barn i aktivitet kan det vere ein god idé å nytte litt tid på eit foreldremøte i skulen for å informere om tilbodet.


- Om ein prøver å nå dei meir utsette gruppene i samfunnet (låginntektsfamiliar, innvandrarar eller liknande) kan det vere lurt å kontakte NAV, kommunen og/eller flyktningtenesta, då dei er i kontakt med desse og kan vidareformidle informasjonen.

 

 

Kommunikasjon

- Å kommunisere ansikt-til-ansikt er meir personleg og effektivt enn annan kommunikasjon.

- Nokre deltakarar kan ha språkutfordringar. Bruk gjerne tolk/språkhjelparar til samtalen. Kanskje har ein medlemmer i organisasjonen som meistrar det aktuelle språket? Dette gjer det mogleg å gå meir i djupna innanfor ulike emne, og det kan minske risikoen for misforståingar som følgje av språkvanskar og kulturelle kodar.


- SMS eller skriftlege beskjedar til å ta med heim er òg ein god måte å kommunisere på. Formuler deg enkelt og presist.


- Digitale plattformar som Facebook er populære kommunikasjonskanalar, men langt frå alle nyttar desse. Dermed vert informasjonen utilgjengeleg for nokon. Vidare kan lange diskusjonstrådar i verste fall vere misvisande dersom ein ikkje forstår språket så godt.

 

 

Oppfølging

- Om nokon sluttar å møte opp på trening er det viktig å ta tak i dette så fort som mogleg. Ein venleg SMS eller telefon til barnet eller barnet sine føresette kan i nokre tilfelle vere nok. Det kjennest godt å få beskjed om at ein var sakna dei gongane ein ikkje møtte opp.

 

Inkludering av føresette

- Det er viktig at dei føresette forstår aktiviteten. Inviter dei gjerne med for å sjå på ei trening og ver tilgjengeleg for å svare på spørsmål. Er det mogleg å lage/få tak i eit informasjonsskriv på ulike språk som kan delast ut?

 

Kva kan vere til hinder for å delta?

Økonomi:

Økonomi er ei stor utfordring for mange si deltaking i aktivitet, men det finnest gode løysingar som kan forhindre at dårleg økonomi skal verke ekskluderande.


Organisasjonar må vere realistiske og kreative i arbeidet med å legge til rette for deltaking i aktivitet trass i økonomiske hindringar. Det gjeld å unngå at det vert tilfeldig eller personavhengig om ein finn gode løysingar på denne utfordringa. Organisasjonar bør difor jobbe med å bygge gode system for å dekke kostnadar og støtte barn/familiar som er økonomisk vanskelegstilte.
Dette gjeld støtte både i samband med medlemskontingent, treningsavgifter, utgifter til kampar og turneringar, og utgifter til utstyr.

Eit døme på tilbod frå det offentlege er «Fritidskortet». Kanskje dette tilbodet eksisterer i din kommune? Les meir her 

Vi tilrår òg NIF si verktøykasse for økonomi. Den kan du finne her.


Transport:

Transport er ei stor utfordring for mange som bur rundt om i distrikta. Fleire har ikkje eit godt kollektivtilbod eller føresette med moglegheit til å køyre til og frå aktivitet. Det er viktig å kartlegge dette tidleg slik at ein finn ei løysing før problemet hindrar deltaking. Kanskje kan ein organisere betre samkøyring blant føresette?For meir tips til inkluderingsarbeid tilrår vi å nytte «Alle med»-verktøyet som ein kan finne her.

bottom of page